архива вести


Нови Сад, 9. јануар 2016.

Потписан уговор о плану детаљне регулације за другу деоницу канала Ором-Чик-Криваја, регионалног подсистема за наводњавање

Дана 09.01.2016. године је потписан је Уговор о изради Плана детаљне регулације за другу деоницу канала Ором-Чик-Криваја, регионалног подсистема за наводњавање, и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за другу деоницу канала Ором-Чик-Криваја, регионалног подсистема за наводњавање на животну средину између ЈП “Завод за урбанизам Војводине “ и ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада.

Уговор су потписали в.д. директора Завода Предраг Кнежевић и в.д. директора Славко Врнџић.

Потписивањем овог Уговора, настављена је сарадња ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ са ЈВП „Воде Војводине“, која траје већ дуги низ година.

Предметни подсистем је део хидросистема "Северна Бачка" (један од планираних седам подсистема) на територији АП Војводине, који се гради у циљу обезбеђења потребних количина воде за наводњавање предметног подручја. Овим Планом, потребна вода обезбедиће се реализацијом предметне деонице канала Ором- Чик- Криваја, којим ће се доводити вода из Дунава и Тисе на подручје Северне Бачке. Предметни План представљаће плански основ за реализацију планираних активности. Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Плана подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, усклађивањем свих видова коришћења и заштите вода, као и заштите подручја.

Изградњом предметне деонице канала "Ором-Чик-Криваја" подсистема за наводњавање "Тиса-Палић" превазићи ће се проблеми дефицита влаге, задржавање сопствених вода на предметном подручју, као и довођење воде из Дунава и Тисе.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт