архива вести


Нови Сад, 1. март 2017.

Потписан уговор о изради Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде

Дана 01.03.2017. године је потписан је Уговор о изради Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде између ЈП “Завод за урбанизам Војводине “ и ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада.

Уговор су потписали в.д. директора Завода Предраг Кнежевић и в.д. директора Славко Врнџић.

Потписивањем овог Уговора, настављена је сарадња ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ са ЈВП „Воде Војводине“, која траје већ дуги низ година.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Просторног плана засниваће се на принципима заштите животне средине и одрживог коришћења подручја, заштите природних ресурса и добара, биодиверзитета читавог подручја, просторно-функционалне интегрисаности и повезивања са окружењем и суседним подручјима.

Визија уређења планског подручја је побољшање квалитета воде и коришћење Kaнала Бегеј за различите функције: управљање водама, пловидба, туризам и рекреација. Ревитализација канала имаће позитиван утицај како на животну средину, тако и на развој и повећање туристичке атрактивности и препознатљивости целог региона, а велики значај имаће поновно успостављање теретног саобраћаја на посматраној деоници унутар Републике Србије, и везе са Румунијом.

Циљ планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја јесте одрживо коришћење и заштита подручја, и његово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Све планиране активности су међусобно повезане са циљем унапређења инфраструктурних, еколошких и друштвених параметара региона.

Ревитализација Канала Бегеј има за циљ постизање квалитета воде у складу са европским стандардима, остваривање довољног протицаја којим би се обезбедила вода за пиће, индустрију, наводњавање, остваривање водостаја потребног за пловидбу. Концепција планирања и уређења планског подручја обухвата ревитализацију Канала Бегеј, са радовима на измуљењу Канала Бегеј, ревитализацију хидрочвора Клек и хидрочвора Итебеј, уз истовремено уређење и заштиту насипа на каналу изградњом двонаменске саобраћајнице (радно-инспекциона и бициклистичка стаза), која ће служити за одржавање самог Канала и пратећих објеката и саобраћајно повезивање региона и његовог инкорпорирања у европске бициклистичке руте (надовезује се на постојећу бициклистичку стазу у Румунији).
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт