архива вести


Нови Сад, 19. јануар 2018.

Јавне презентације Програма имплементације Регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине, сходно члану 80. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), овим путем обавештава да је израђена Радна верзија Нацрта Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. година од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Програм имплементације регионалног просторног плана, према члану 72. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), садржи:

  • приоритетне пројекте који произлазе из стратешких приоритета просторног плана са разрадом која садржи следеће: одговорност за извршење пројекта, динамику реализације пројекта (трајање и рок извршења пројекта) и износе и изворе средстава за финансирање пројекта;
  • везу са стратешким приоритетима европских интеграција;
  • опис показатеља за праћење промена стања у простору на нивоу јединице локалне самоуправе;
  • смернице за реализацију информационог система о просторном развоју на регионалном нивоу;
  • преглед стања постојећих просторних планова, генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације на подручју плана (извод из централног регистра) и предвиђену израду просторних планова, генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације;
  • начин сарадње са ресором регионалног развоја.

Сва поглавља у Програму имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. године су урађена уз хоризонталну и вертикалну координацију актера са републичког, покрајинског и регионалног нивоа.

Чланом 80. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015) прописано је да се у току израде програма имплементације регионалног просторног плана организују јавне презентације у седиштима управних округа.

Овим путем обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, планирао да се одрже јавне презентације заједно са ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад према следећем распореду:

Сремски округ - седиште Сремска Митровица – дана 26.01.2018. године у 11 часова, седиште Сремског управног округа, сала бр. 7, II спрат, Светог Димитрија бр. 8, Сремска Митровица
Средњебанатски округ - седиште Зрењанин - дана 29.01.2018. године у 11 часова, Градска кућа Града Зрењанина, мултимедијална сала, Трг слободе бр. 10, Зрењанин
Севернобачки округ - седиште Суботица – дана 02.02.2018. године у 11 часова - седиште Севернобачког управног округа, сала 5 и 6, Трг Лазара Нешића бр. 1, Суботица
Западнобачки округ - седиште Сомбор - дана 05.02.2018. године у 11 часова - зграда Градске управе Града Сомбора, свечана сала, I спрат, Трг цара Уроша бр. 1 , Сомбор
Јужнобачки округ - седиште Нови Сад – дана 09.02.2018. године у 11 часова – зграда Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад
Јужнобанатски округ - седиште Панчево – дана 12.02. 2018. године у 11 часова - седиште Јужнобанатског управног округа, мала сала, I спрат, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево
Севернобанатски округ - седиште Кикинда - дана 19.02.2018. године у 11 часова - седиште Севернобанатског управног округа, Трг српских добровољаца бр. 11, Кикинда


Програм имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт