архива вести


Београд, 9. март 2018.

Трећa националнa радионицa за успостављање мониторинг платформе за атрактивност простора Србије (МПАПС)

У INTERREG пројекат „Јачање капацитета за унапређење територијалне атрактивности Дунавског региона” (Strengthening Capacities to Enhance Territorial Attractiveness of the Danube Region – ATTRACTIVE DANUBE) Република Србија је укључена преко Института за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС). Овим пројектом ће се у периоду 2017-2019. године омогућити јачање институционалних капацитета за стратешко планирање и унапређење управљања територијалним развојем, на свим нивоима управљања, у 11 држава Дунавског региона. Такође, трансграничном сарадњом земаља партнера повећаће се укупна атрактивности овог региона за живот, пословање и туризам.

У првој години ATTRACTIVE DANUBE пројекта циљ је да се заједнички оквир система мониторинга територијалне атрактивности (дефинисаног у претходном, ATTRACT SEE пројекту) разради за сваку државу и успостави заједничка мониторинг платформа за Дунавски регион. Ова платформа треба да одражава потребе различитих сектора и да олакша координацију њихових планских и управљачких одлука са аспекта унапређења атрактивности простора за развој. Из тих разлога је предвиђено да се у процес разраде заједничког оквира система мониторинга територијалне атрактивности (ТАМП/TAMP – Territorial Attractiveness Monitoring Platform), за сваку државу, укључе представници релевантних актера/стејкхолдера који имају утицаја на доношење и спровођење одлука о територијалном развоју у домену просторног планирања, регионалног развоја, туризма и других сектора који непосредно доприносе, или на које утиче квалитет и атрактивност простора појединачних држава и Дунавског региона у целини.Предвиђено је одржавање три националне радионице за успостављање мониторинг платформе за атрактивност простора Србије (МПАПС). Ова платформа ће бити доступна свим корисницима преко интернет портала и једноставна за коришћење. Биће поуздана у погледу релевантности коришћених података и њиховог мапирања, а ажурираће се до краја 2021. године. Отворени приступ МПАПС омогућиће корисницима преузимање података и мапа и њихово коришћење за потребе праћења стања и утицаја различитих сектора на територијални развој и атрактивност различитих просторних јединица у Србији.У у оквиру ATTRACTIVE DANUBE пројекта одржана је Трећa националнa радионицa за успостављање мониторинг платформе за атрактивност простора Србије (МПАПС) на којој су презентоване могућности коришћења веб ГИС платформе са заједничким индикаторима територијалне атрактивности свих партнера учесника у пројекту, као и веб ГИС платформа са националним индикаторима територијалне атрактивности.ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, на Трећој националној радионици су представљале мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер, Оливера Његомир, дипл.мат, Тања Топо, маст.инж.зашт.жив.сред. и Наташа Симичић, дипл.пр.планер-мастер. За више информација о самом пројекту, молимо Вас да посетите и следеће интернет странице:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
http://www.attract-see.eu/
http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=248

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт