arhiva vesti


Novi Sad, 19. januar 2018.

Javne prezentacije Programa implementacije Regionalnog prostornog plana APV za period 2017-2021. godina

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine, shodno članu 80. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015), ovim putem obaveštava da je izrađena Radna verzija Nacrta Programa implementacije RPP APV za period 2017-2021. godina od strane JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

Program implementacije regionalnog prostornog plana, prema članu 72. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015), sadrži:

  • prioritetne projekte koji proizlaze iz strateških prioriteta prostornog plana sa razradom koja sadrži sledeće: odgovornost za izvršenje projekta, dinamiku realizacije projekta (trajanje i rok izvršenja projekta) i iznose i izvore sredstava za finansiranje projekta;
  • vezu sa strateškim prioritetima evropskih integracija;
  • opis pokazatelja za praćenje promena stanja u prostoru na nivou jedinice lokalne samouprave;
  • smernice za realizaciju informacionog sistema o prostornom razvoju na regionalnom nivou;
  • pregled stanja postojećih prostornih planova, generalnih urbanističkih planova i planova generalne regulacije na području plana (izvod iz centralnog registra) i predviđenu izradu prostornih planova, generalnih urbanističkih planova i planova generalne regulacije;
  • način saradnje sa resorom regionalnog razvoja.

Sva poglavlja u Programu implementacije RPP APV za period 2017-2021. godine su urađena uz horizontalnu i vertikalnu koordinaciju aktera sa republičkog, pokrajinskog i regionalnog nivoa.

Članom 80. stav 5. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015) propisano je da se u toku izrade programa implementacije regionalnog prostornog plana organizuju javne prezentacije u sedištima upravnih okruga.

Ovim putem obaveštavamo da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, planirao da se održe javne prezentacije zajedno sa JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad prema sledećem rasporedu:

Sremski okrug - sedište Sremska Mitrovica – dana 26.01.2018. godine u 11 časova, sedište Sremskog upravnog okruga, sala br. 7, II sprat, Svetog Dimitrija br. 8, Sremska Mitrovica
Srednjebanatski okrug - sedište Zrenjanin - dana 29.01.2018. godine u 11 časova, Gradska kuća Grada Zrenjanina, multimedijalna sala, Trg slobode br. 10, Zrenjanin
Severnobački okrug - sedište Subotica – dana 02.02.2018. godine u 11 časova - sedište Severnobačkog upravnog okruga, sala 5 i 6, Trg Lazara Nešića br. 1, Subotica
Zapadnobački okrug - sedište Sombor - dana 05.02.2018. godine u 11 časova - zgrada Gradske uprave Grada Sombora, svečana sala, I sprat, Trg cara Uroša br. 1 , Sombor
Južnobački okrug - sedište Novi Sad – dana 09.02.2018. godine u 11 časova – zgrada Skupštine AP Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, Novi Sad
Južnobanatski okrug - sedište Pančevo – dana 12.02. 2018. godine u 11 časova - sedište Južnobanatskog upravnog okruga, mala sala, I sprat, Trg kralja Petra I br. 2 - 4, Pančevo
Severnobanatski okrug - sedište Kikinda - dana 19.02.2018. godine u 11 časova - sedište Severnobanatskog upravnog okruga, Trg srpskih dobrovoljaca br. 11, Kikinda


Program implementacije Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt