новости


Жабаљ, 4. јул 2018.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“

У згради Скупштине општине Жабаљ одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“, организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ на животну средину, одржава се, од 18. јуна 2018. до 17. јула 2018. године, у трајању од 30 дана. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ на животну средину изложени су на јавни увид у општинама Бачка Паланка, Врбас, Темерин, Србобран и Жабаљ, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току трајања јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја овог Просторног плана на животну средину.


Представници обрађивача Просторног плана, одговорни планери на изради Просторног плана, мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх. и Наташа Симичић, дипл.просторни планер-мастер, презентовали су присутним Нацрт Просторног плана, након чега је уследила дискусија, у којој је наведено да се изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ приступило због потребе успостављања посебног режима организације, уређења, коришћења и заштите простора у циљу истицања природних и амбијенталних вредности. Посебно је истакнута визија уређења: „Парк природе „Јегричка“ представља функционални хидросистем и природно добро које је важан елемент идентификације локалног становништва са својим окружењем, уређена је просторна целина која, као друштвено организовано јавно добро, представља значајан ресурс за развој локалних заједница.“


Јавној презентацији присуствовали су представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, општинске управе Жабаљ, општинске управе Врбас као и представник управљача Парком природе „Јегричка“ ЈВП „Воде Војводине“.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и на Извештај о стратешкој процени утицаја овог Просторног плана на животну средину, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт