новости


Нови Сад, 18. септембар 2019.

Одржана 33. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 33. седницу, којом су председавали Иштван Пастор, председник покрајинске Скупштине и потпредседници. Покрајинске посланице и посланици изјашњавали су се о шеснаест тачака усвојеног дневног реда.

Четири тачке дневног реда су се директно односиле на рад и пословање ЈП Завод за урбанизам Војводине.

Изгласана је Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.Даље, донетa je покрајинскa скупштинскa одлукa у циљу доношења Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, као и Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци Велике дропље“, чији је обрађивач ЈП Завод за урбанизам Војводине.Израда и доношење наведених просторних планова заштићених природних добара је у складу са приоритетима Покрајинске владе у области очувања и заштите природе и екосистема, као и њиховог одрживог развоја. Парк природе „Поњавица“ карактерише банатска истоимена речица и по разноврсности природе овај предео представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта.Специјални резерват природе „Пашњаци Велике дропље“ обухвата простор у општинама Кикинда и Нови Кнежевац према тромеђи са Мађарском и Румунијом. Налази се под снажним утицајем човекових активности и природних процеса, који су изазвали драстичан пад популације велике дропље, која је уврштена у листу најугроженијих врста на планети и строго је заштићена у Србији. Просторним планом ће се регулисати адекватне мере и активности које ће допринети смањењу негативних утицаја и очувању последњег уточишта ове врсте у нашој земљи.Скупштина је усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт