novosti


Ivanjica, 22. maj 2010.

Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja

Treći po redu naučni skup na temu „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“ u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije nastavak je aktivnosti Asocijacije sa željom da se pokrenu, rasvetle i unaprede određena pitanja u domenu uticaja prostornih, urbanističkih i drugih planova na prostor lokalne zajednice. Skup je održan u Ivanjici od 20. do 22. maja 2010. godine.

U kontekstu nove zakonske regulative, a posebno Zakona o planiranju i izgradnji očekuje se pomeranje fokusa upravljanja i odlučivanja o prostornom razvoju ka lokalnom nivou zbog čega je cinj skupa bio i da se na stručan način pomogne nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju konkretnih problema u ovoj oblasti, preko iskustava i primera i mogućnostima uspostaljanja nove teritorijalne organizacije za efikasnije upravljanje lokalne samouprave u Srbiji. Težište skupa je bilo usmereno ka traženju puteva za rešavanje uočenih problema u duhu evropskih kriterijuma, kao i preduzimanju zajedničkih akcija u razvoju lokalnih zajednica.

Osim društvene i stručne ocene dosadašnjih napora i rezultata, na skupu su date smernice i osnova za politiku daljih aktivnosti u ovoj oblasti. Predstavnivnici Zavoda su učestvovali na skupu izlaganjem prednosti primene GIS-a u analizi prostornih konflikata na primeru urbanističkog plana naselja Irig.

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt