УСЛУГЕОдлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист АПВ" број 10/02) је регулисано да се Завод оснива ради трајног обављања послова просторног и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља од стратешког значаја за Републику, а који се односе на територију Аутономне Покрајине Војводине, стручне послове од значаја за органе Покрајине и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе на територији Покрајине која те послове повере Заводу.


За оснивача

У складу са Одлуком о оснивању Завод за АП Војводину, као Оснивача, обавља послове у складу са годишњим програмом пословања, за које се у буџету АПВ за текућу годину планирају потребна средства. Осим сталних послова (описаних код делатности Завода), као повремене послове за потребе Оснивача, Завод израђује просторне планове подручја посебне намене, урбанистичке планове, стратешке процене утицаја планова на животну средину, разне студије и другу документацију из делатности Завода за потребе Покрајине.


За остале кориснике


За потребе општина на територији АП Војводине, које му те послове повере, Завод израђује просторни план општине, урбанистичке планове, стратешке процене утицаја планова на животну средину и друге стручне послове у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине.
Тренутно Завод ради неки од наведених послова за више од 30 општина у АП Војводини.
За остале кориснике простора Завод израђује планове детаљне регулације, стратешке процене утицаја планова на животну средину, студије утицаја објеката и радова на животну средину, пројекте за парцелацију и препарцелацију, урбанистичке услове за изградњу система и објеката од интереса за Покрајину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора и друге стручне послове у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине.
Послови за остале кориснике на тржишту извршавају се на основу уговора којим се утврђују међусобна права и обавезе.

 

 

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт