• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Услуге

Оснивачи - пружање услуга

Оснивачи јавног предузећа

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад ("Службени лист АПВ", бр. 29/17 и 46/17) (у даљем тексту: Оснивачки акт) већински оснивач Завода је Аутономна покрајина Војводина, а суоснивачи Завода, као заједничког јавног предузећа, су и јединице локалне самоуправе: Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока.

Завод је основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних послова значајних за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

На основу одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, које су донеле скупштине суоснивача и Оснивачког акта, Завод је носилац искључивог права за обављање послова из своје делатности на територији јединице локалне самоуправе која је суоснивач Завода, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке. Завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за друге јединице локалне самоуправе, органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и за друга правна и физичка лица - у складу с прописима који регулишу пружање услуга из оквира делатности Завода.

 zavod 3

ДЕЛАТНОСТ

 Чланом 6. Оснивачког акта утврђене је делатност Завода.

Претежна делатност Завода је:

- шифра делатности: 71.11;
- назив делатности: архитектонска делатност.

Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност:

- шифра делатности: 71.12;
- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање.

Завод може обављати и друге делатности утврђене Статутом Завода.

У оквиру делатности из ст. 1. и 2. овог члана, Завод обавља следеће стручне послове:

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за потребе АП Војводине, њених органа и организација;
2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине;
3. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине;
4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
5. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине;
6. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке документације;
7. припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора;
8. израђује документа за спровођење планских докумената;
9. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и друга урбанистичко-техничка документа;
10. израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих корисника простора;
11. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из области заштите животне средине;
12. врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је основан;
13. израђује пројектно техничку и другу документацију објеката високоградње и нискоградње;
14. обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине;
15. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода.

Послови од општег интереса ради којих је Завод основан и на које има искључиво право обављања, у складу с прописима којима се уређују јавне набавке, јесу:

1. стални послови - наведени у тачкама 1, 2. и 3. става 1. овог члана;
2. повремени послови - израда просторнопланске, урбанистичке и друге документације из делатности Завода, који се врше за потребе АП Војводине, њених органа и организација, јавних предузећа чији је оснивач АП Војводина и јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода.

 

СТИЦАЊЕ ПРИХОДА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

Завод стиче приходе обављањем послова из оквира делатности:

- за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина,
- за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода,
- пружањем услуга на тржишту другим корисницима из оквира своје делатности,
- из осталих извора, у складу са законом.

Средства за финансирање послова које Завод обавља за потребе органа и организација АП Војводине обезбеђују се у буџету АП Војводине, у складу са одлуком о буџету и годишњим програмом пословања Завода, на који сагласност даје Покрајинска влада.

Средства за финансирање послова које Завод обавља за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода обезбеђују се у буџетима тих јединица локалних самоуправа, у складу са планираним потребама суоснивача и обезбеђеним средствима за послове из делатности Завода. Неопходни елементи извршења посла који ће Завод радити за суосниваче регулише се међусобним уговором.

Завод остварује приходе и на тржишту, пружањем услуга из оквира своје делатности за друге кориснике услуга, у складу са законом.

 

 

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 119 гостију и нема пријављених чланова