• Radno vreme: Pon - Pet: 7.30-15.30

  • Broj telefona: +381 21 529 444

  • Kontakt adresa: zavurbvo@gmail.com

Arhiva vesti

Intervju: Vladimir Zelenović, direktor JP Zavoda za urbanizam Vojvodine

JUBILEJ U ZNAKU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA APV

Zavod za urbanizam, u različitim oblicima organizovanja, postoji u AP Vojvodini od 1950. godine, što znači da će uskoro obeležiti veliki jubilej – 60 godina rada.

 

nin

Tokom tog dugog perioda, nekoliko puta je menjao ime, ali i način finansiranja – do 1964. godine bio je budžetska institucija, a od te godine je, rešenjem Izvršnog veća Vojvodine, Zavod počeo da se finansira po principu ostvarenog dohotka. Od tada, Zavod intezivira rad na izradi urbanističke i prostorno-planske dokumentacije za veliki broj naselja i opština u Vojvodini i počinje intezivan rad na izradi studija i projekata u oblasti vododsnabdevanja naselja, vodovoda i kanalizacije kao i izradu odluka o uređenju građevinskog zemljišta u gradovima i opštinskim centrima. Ukratko, Zavod se profiliše kao pokrajinska ustanova koja vrši delatnosti i poslove od posebnog društvenog interesa. Novi Statut Zavoda koji je donet 1977. godine prvi put definiše i naučnoistraživački rad kao delatnost Zavoda.

  Pod sadašnjim nazivom, Zavod za urbanizam Vojvodine posluje od 1980. godine. Devet godina kasnije, postaje društveno preduzeće, i kao takvo radi sve do 2002. godine. U tom periodu Zavod je uradio veliki broj planova i studija za skoro sve opštine u AP Vojvodini, Regionalni prostorni plan AP Vojvodine i više prostornih planova zaštićenih prirodnih dobara u APV, a takođe i nekoliko planova na Kosovu i Metohiji. Zbog neophodnosti da se prate i proučavaju promene u prostoru AP Vojvodine, da se prati sprovođenje Prostornog plana Republike Srbije u APV i da se izvrše pripreme za izradu novih prostornih planova od interesa za Pokrajinu, u skladu sa novim ustavnim nadležnostima pokrajine u oblasti urbanizma, planiranja i uređenja prostora, Skupština APV je na sednici od 27. juna 2002. godine donela odluku da se društveno preduzeće Zavod za urbanizam Vojvodine, transformiše u Javno preduzeće. Time su stvoreni uslovi za trajno obavljanje stručnih poslova iz oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, uređenja prostora i naselja od strateškog značaja za Republiku i Pokrajinu kao i za obavljanje stručnih poslova za one opštine u Vojvodini koje će te poslove, svojim odlukama, da povere Javnom preduzeću Zavod za urbanizam Vojvodine.

A o tome na kojim je poslovima Zavod bio angažovan i šta je sve uradio od 2002. do 2010. godine, i o tome koje su se bitne promene dogodile u Zavodu, direktor dipl. inž. mašinstva Vladimir Zelenović kaže:
- Za proteklih osam godina, Zavod je uradio i ugovorio izradu prostornih i ostalih planova za 37 opština u APV, pet prostornih planova područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara, nekoliko infrastrukturnih koridora, četiri kapitalne studije i veliki broj urbanističkih planova.

Pošto su vam povereni poslovi od strateškog interesa za Pokrajinu, da li ste vaše poslovanje uskladili sa međunarodnim standardima kvaliteta?
- Jedna od veoma važnih odluka koju je rukovodstvo JP Zavod za urbanizam Vojvodine doneo 2006. godine je da pristupi uvođenju ISO standarda menadžmenta kvaliteta upravljanja. Ove godine je urađena treća resertifikacija i mogu da kažem da je postignut ogroman napredak u sprovođenju procedura u poslovanju i da je dobijanjem TUV menagment ISO 9001 sertifikata, Zavod pokazao sposobnosti poslovanja po kriterijumima evropskih standarda. Zavod će u toku 2010. godine realizovati započet projekat uvođenja standarda sistema zaštite i bezbednosti informacija ISO 27001. Siguran sam da će vrlo brzo doći vreme kada će na tržištu moći da posluju samo one kompanije koje će svoje poslovanje moći uspešno da vode, samo ukoliko budu poslovale po međunarodnim standardima koji važe u razvijenim zemljama Evropske unije. A naš Zavod je već sada spreman. Drugi značajan korak napred, učinjen je 2008. godine kada je rukovodstvo JP donelo Odluku da aplicira na dva međunarodna projekta i da na taj način Zavod uđe u onu malu grupu preduzeća iz Srbije, koja učestvuju u međunarodnim projektima. Realizacija tih projekata, koji su vezani za reku Dunav i reku Tisu se uspešno sprovodi.

Da li je to bio početak međunarodne saradnje Zavoda?
- Međunarodna saradnja Zavoda počinje mnogo ranije. Daleke 1972. godine Zavod je potpisao osnovni ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za uređenje prostora ''Vatti'' iz Budimpešte. Takođe, imao je dobru saradnju sa Institutima za urbanizam u Temišvaru, Pragu i Bratislavi i sa Visokom tehničkom školom u Beču. U periodu od 1972. do 1983. godine urađeno je nekoliko projekata kao što je koncepcija prostornog uređenja Jugoslovensko- Mađarskih pograničnih rekreativnih područja, zajednička koncepcija prostornog uređenja Jugoslovensko-Mađarskog pograničnog područja i sl.

U kom pravcu će se odvijati dalja međunarodna saradnja Zavoda?
- Upravo ovih dana, zajedno sa mađarskim partnerom, predali smo dva velika i značajna projekta u okviru I poziva IPA- prekogranične saradnja sa Mađarskom i nadamo se da biti prihvaćeni, jer su pripremani veoma studiozno. Smatram da je neophodno da sada, dok smo u ''čekaonici'' za prijem u članstvo EU, kroz ove prve projekte naučimo sve što je vezano za procedure koje moraju da se poštuju. Ukoliko želimo da budemo uspešni u periodu kada nam postanu dostupna znatno veća sredstva iz fondova EU, za izgradnju infrastrukturnih koridora, industrijskih zona, sportsko-rekreativnih centara, naš Zavod će imati značajne reference.
Imate li kadrovske potencijale koji mogu da odgovore visokim zahtevima EU, i uopšte – koliko Zavod ulaže u kadrove?
- Siguran sam da će multidisciplinarni tim mlađih inžinjera iz Zavoda, koji vodi ove poslove, uspeti da savlada sve prepreke na tom putu, i da na taj način obezbedi jedan značajan izvor finansiranja Zavodu u godinama koje dolaze.
Kao čovek sa velikim iskustvom u privredi, veoma dobro znam da je najbolja investicija koja siguno donosi veći profit kompanijama, ulaganje u stručno usavršavanje ljudi. Zavod je i u predhodnom periodu izdvajao sredstva za te namene. Ja ću kao direktor nastaviti tu praksu, predložiću da se u narednim godinama izdvoje znatno veća finansijska sredstva kojima ćemo podstaći sve zaposlene da nastave školovanje i završavanje master i doktorskih studija. Takođe ćemo podržavati stručno usavršavanje kada je u pitanju rad na računarima, pohađanje kurseva stranih jezika i usavršavanje u primeni najnovijih tehnologija u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Sve to naravno podrazumeva i stalno ulaganje u nabavku najsavremenije opreme, novih softvera i slično.

Kako je u Zavodu protekla poslovna 2009. godina? Da li ste zadovoljni rezultatima rada?
- Veoma sam zadovoljan onim što smo uradili u 2009. godini. Veliki broj prostornih i urbanističkih planova koje smo ugovorili na tržištu, nalaze se u završnim fazama. Ugovoreni poslovi za Osnivača po programu za 2009. godinu teku po ugovorenoj dinamici. Mali zastoj smo imali u toku donošenja novog Zakona o planiranju i izgradnji koji je donet 11.septembra ove godine i koji je propisao da se postojeći prostorni planovi moraju usaglasiti sa odredbama novog Zakona, kao i da se za naseljena mesta koja su administrativna sedista opština, moraju uraditi planovi generalne regulacije, a sve to je oročeno na 18 meseci od datuma donošenja novog zakona. Od poslova za Osnivača u toku je izrada tri prostorna plana zaštićenih prirodnih dobara i dva značajna prostorna plana infrastrukturnog koridora koji su od strateškog interesa za APV i ubrzavanje privrednog i svakog drugog razvoja velikog dela APV. I na kraju, jedan od najznačajnijih prostornih planova za koji je Zavod radio u poslednje dve decenije je novi Regionalni prostorni plan APV. Radovi na pripremi za izradu novog kapitalnog prostornog plana su započeli u ovoj godini.

Koji su ključni planovi Zavoda za 2010. godinu?
- 2010. godina biće u znaku izrade Regionalnog prostornog plana APV. Veoma je dobro procenjen momenat donošenja odluke od strane Skupštine APV o izradi ovog Plana, s obzirom da je izrada novog prostornog plana Republike Srbije u završnoj fazi i po predviđenoj dinamici, ovaj dokument biće usvojen u toku drugog kvartala 2010. godine. Upravo to je i trenutak koji se poklapa sa vremenom završetka prve faze Regionalnog prostornog plana APV (koncepta plana ), i početkom izrade Nacrta istog, što garantuje potpunu usklađenost ova dva najznačajnija Plana Republike Srbije. Novim zakonom propisano je usaglašavanje postojeće planske dokumentacije, i to za naš Zavod, naravno i za ostale zavode u Republici, donosi desetine novih značajnih poslova koji, sa poslovima koje već imamo ugovorene, znači puno posla za narednih nekoliko godina. Kada tome dodamo i početak posla na izradi Prostornog plana područja posebne namene koridora sedam (reke Dunav), čiji je nosilac Repulička agencija za prostorno planiranje, sa kojom imamo odličnu saradnju, imamo puno razloga da budemo zadovoljni.

Da li ćete pomenute poslove raditi sami, ili u saradnji sa urbanističkim preduzećima opština u Vojvodini?
- Mi u Zavodu ne smatramo da sve te poslove treba da radimo sami. Jedan broj opština u APV ima veoma dobre urbanističke zavode koje su same osnovale. Jedan broj opština je osnovalo svoje direkcije i javna preduzeća koji možda u ovom tenutku nisu sasvim osposobljeni da samostalno obavljaju odgovorne poslove prostornog i urbanističkog planiranja, i njima bi naša pomoć biti dragocena. Smatramo da je upravo sada trenutak da se realizuje jedna dobra ideja, stara nekoliko godina, koja podrazumeva uspostavljanje mreže institucija i ustanova koje će se na teritoriji APV baviti ovim drustveno odgovornim poslom. Na čelu jedne takve složene organizacije bio bi JP Zavod za urbanizam Vojvodine koji već skoro 60 godina obavlja poslove prostornog i urbanističkog planiranja kao poslove od posebnog najvišeg društvenog interesa. Sve značajne planove u APV - regionalne, planove posebne namene, prostorne i ostale planove opštine, ugovarao bi Zavod koji bi bio i nosilac posla. Opštinski zavodi, direkcije i javna preduzeća kaja su osnovale Opstine u APV, posebnim sporazumom sa Zavodom radili bi, u okviru tih sporazuma, sve poslove za koje su osposobljeni, kadrovski i tehnički, a koji se odnose na teritoriju njihove opštine.Na taj način, oni bi postepeno ekonomski jačali što je preduslov za dolazak kvalitetnih kadrova i nabavku savremene opreme.
S obzirom na ogromnu dokumentacionu osnovu kojom Zavod raspolaže i na najsavremeniju opremu koju imamo, kao i na 25 stalno zaposlenih licenciranih inženjera sa više decenija iskustva na ovim poslovima, bili bismo sigurni da bi ovaj izuzetno važan posao u APV bio urađen na najvišem nivou. U suprotnom, dozvoliti da ove značajne poslove na izradi veoma složenih poslova prostornog i urbanističkog planiranja rade doo sa jednim ili dva licencirana inženjera koji ne poznaju dobro sve specifičnosti APV, sigurno bi bilo pogrešno. A greške u prostornom i urbanističkom planiranju i uređenju prostora su nedopustive iz prostog razloga što ispravljanje takvih grešaka ili nije moguće, ili traje decenijama.

Kako ocenjujete saradnju sa Vladom Pokrajine Vojvodine i resornim sekretarijatima, a kako saradnju sa lokalnim zajednicama?
- Želim da istaknem da je saradnja sa Vladom APV, Skupštinom APV i svim sekretarijatima, a posebno sa Sekretarijatom za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, na najvišem nivou. Veoma blisku i svakodnevnu saradnju imamo sa Novosadskim univerzitetom, sa svim opštinama u APV, sa Zavodom za zaštitu prirode, Inženjerskom komorom Srbije, Zavodom za zaštitu spomenika kulture, MUP-om, vojskom i svim ostalim institucijama na pokrajinskom i republičkom nivou. Svakodnevnu komunikaciju imamo sa velikim brojem domaćih i stranih investitora koji su veoma zainteresovani za ulaganje u APV, kojima dejemo potrebne informacije o lokacijama za koje postoji urađena prostorno-planska dokumentacija, povezujemo ih sa lokalnim samoupravama i regionalnim razvojnim agencijama.

 

logo lat

Urbanistički zavod AP Vojvodine osnovala je Narodna skupština AP Vojvodine 1950. godine kao ustanovu od pokrajinskog značaja

Adresa

Železnička 6/III, 21101 Novi Sad

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Pon - Pet: 7:30 - 15:30

Brzi linkovi

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 74 gostiju i nema prijavljenih članova